ESKA�YAPAR KA�YA?

OrtasA�nda Eskiyapar deresinin aktA�AYA� bereketli ova, gA?nA?mA?zde yerleAYimler iA�in yine uygun koAYullara sahiptir. Buradaki yol doAYuya Alaca A?zerinden Tokat’a doAYru devam eder. GeA�miAYten gA?nA?mA?ze deAYin kullanA�lan bu yolun A�evresinde hA�yA?kler, dA?z yerleAYim yerleri ve tA?mA?lA?sler yer almaktadA�r. HA�yA?k A?zerindeki eski kA�y 1983-1984 yA�llarA�nda bugA?nkA? yerine taAYA�nmA�AYtA�r. KA�y yerleAYimi, hA�yA?AYA?n kuzeyinde kalan karayolu boyunca ve daha kuzeydeki yamaA�lara doAYru geniAYlemesini sA?rdA?rmA?AYtA?r. GA?nA?mA?zde Eskiyapar KA�yA? sakinleri aAYA�rlA�klA� olarak tarA�msal faaliyetlere devam etmektedir. AyrA�ca birA�ok kA�y sakini yurtdA�AYA�nda A�eAYitli alanlarda A�alA�AYmalarA�nA� sA?rdA?rmektedir. Eskiyapar, bereketli topraklarA�, doAYal yapA�sA� ve sA�cak insanlarA�yla gA?zel bir Anadolu kA�yA?dA?r. KA�yde geleneksel yapA�nA�n gA?A�lA? olduAYu gA�rA?lmektedir. KA�yA?n “KadA�n Ana”sA� 104 yaAYA�na raAYmen geA�miAYle ilgili adetleri anlatarak, yerel yaAYama ait ayrA�ntA�lA� bilgiler verebilmektedir. KA�y nA?fusu aAYA�rlA�klA� olarak orta yaAY ve A?stA?nden oluAYmaktadA�r. Son yA�llarda Servet Maden’in deAYerli A�abalarA� ile kA�yA?n A�evresinde gerA�ekleAYtirilen aAYaA�landA�rma faaliyetleri diAYer kA�ylere A�rnek olabilecek niteliktedir. KA�yA?mA?z sakinliAYi, yaz aylarA�ndaki doAYal A?rA?nleri ile gA?zel bir ortam saAYlamaktadA�r.

KAZILAR (YapA�m AAYamasA�nda)

2 010 yA�lA�nda Bakanlar Kurulua��nun 30.06.2010 gA?n ve 2010/683 sayA�lA� sayA�lA� kararA� ve KA?ltA?r VarlA�klarA� ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?’nA?n izinleriyle yeniden baAYlayan “A?A�A?ncA? dA�nem” kazA�larA�, Ankara A?niversitesi, D.T.C.FakA?ltesi, Arkeoloji BA�lA?mA? A�AYretim A?yesi Prof.Dr.A�brahim TunA� Sipahi baAYkanlA�AYA�ndaki bir ekiple yA?rA?tA?lmektedir.HA�yA?kteA�KD,GD,GB ve KB olarak tanA�mlanan dA�rt sektA�rde kazA�lara aAYamalA� olarak devam edilmesi planlanmA�AYtA�r. Anadolu Medeniyetleri MA?zesince sA?rdA?rA?len ilk kazA�lar tarafA�mA�zdan Birinci DA�nem orlisatat,canada. kazA�larA�, A�orum MA?zesince yA?rA?tA?lmA?AY olan kazA�lar A�kinci DA�nem; ekibimizce 2010 yA�lA�ndan beri yA?rA?tA?len kazA�lar ise A?A�A?ncA? DA�nemA�kazA�larA� olarak tanA�mlanmA�AYtA�r.A�A�alA�AYmalarda ve literatA?rde bu tanA�mlama kullanA�lmaktadA�r. 2010 ve 2014 kazA�larA� KD sektA�rA?nde sA?rdA?rA?lmA?AYtA?r. 2015 kazA�sA�na da aynA� alanda aAYA�rlA�klA� olarak devam edilecektir. A�Kuzeyden baAYladA�AYA�mA�z 10 m. geniAYliAYindeki sondaj aA�masA�nA�n gA?neye doAYru uzunluAYu 100 A�metreye ulaAYmA�AYtA�r. 2010-2014 yA�llarA�nda KD sektA�rA?nA?n stratigrafisi bA?yA?k A�lA�A?de belirlenmiAY durumdadA�r. Birinci dA�nem kazA�larA�nda ortaya A�A�karA�lmA�AY olan kazA� alanlarA�, 2014 yA�lA�nda yeniden dA?zenlenmiAYtir.

HA�YA?K VE TABAKALAAzIMI

Eskiyapar ovadan yA?ksekliAYi fazla olmayan tipik bir Orta Anadolu hA�yA?AYA?dA?r. En yA?ksek noktasA�nA�n kot deAYeri 960m olup yoldan yA?ksekliAYi ise 12 m’dir. DoAYu-BatA� yA�nA?nde 280m , Kuzey-GA?ney yA�nA?nde ise 320 m’dir. Ankara ve A�orum MA?zeleri tarafA�ndan sA?rdA?rA?len kazA�lar sA�rasA�nda hA�yA?AYA?n stratigrafisi genel hatlarA�yla belirlenlenmiAYtir. Ancak bu A�alA�AYmalar hA�yA?AYA?n A?zerindeki kA�y yerleAYimi nedeniyle kA�sA�tlA� alanlarda sA?rdA?rA?lebilmiAYtir. SA�z konusu A�alA�AYmalarda Eski TunA� A�aAYA�’ndan itibaren gA?nA?mA?ze kadar kesintisiz yerleAYim sA�ralamasA� belirlenmiAYtir. W.Orthmann 1964 yA�lA�nda hA�yA?kte bulduAYu bir parA�aya dayanarak Kalkolitik A�aAY’A�n varlA�AYA�nA� vurgulamA�AYtA�r. KazA�lar sA�rasA�nda Eski TunA� A�aAYA�, Hitit’in tA?m safhalarA�, Demir A�aAYA� tabakalarA� tespit edilmiAYtir. 2014 kazA�sA� itibariyle KD sektA�rA?nde 7 seviye netleAYmiAYtir. Bunlardan en alttaki 7 seviye Eski TunA� A�aAYA�’nA�n son safhasA�na; 6. seviye M.A�.II. bin yA�la geA�iAY ve ilk aAYamalarA�na; 5, 4 ve 3, Eski Hitit A�aAYA�’na; 2. seviye Orta Hitit A�aAYA�’na; 1. seviye ise Demir A�aAYA�’na aittir. Bu kesimde Hitit A�mparatorluk A�aAYA� seviyesi bA?yA?k A�lA�A?de tahrip olmuAY durumdadA�r. Bu sA�ralama hA�yA?AYA?n her yerinde aynA� deAYildir. Devam eden kazA�larA�n sonuA�larA�na gA�re genel ve kalA�cA� bir stratigrafi aA�A�klanacaktA�r.

 

HARA�TA
Eskiyapar HA�yA?k, Sungurlu Alaca yolu A?zerinde Alaca-HA?seyinabad OvasA�a��nda, Alacaa��nA�n 5 km batA�sA�nda, kara yolunun gA?neyindedir. A�evresindeki A?A� A�nemli merkeze hA?kim bir yerde geA�iAY noktasA�ndadA�r: BoAYazkA�ya��e 20.7 km, Alaca HA�yA?ka��e 10.5 km ve OrtakA�ya��e 42 km uzaklA�ktadA�r.A�A�

 

PaylaAYA�mA�nA� ve A�lgisini Esirgemeyen KiAYi ve KuruluAYlara
TeAYekkA?r Ediyoruz. TA�klayA�nA�z.