ESKİYAPAR KÖYÜ

Ortasında Eskiyapar deresinin aktığı bereketli ova, günümüzde yerleşimler için yine uygun koşullara sahiptir. Buradaki yol doğuya Alaca üzerinden Tokat’a doğru devam eder. Geçmişten günümüze değin kullanılan bu yolun çevresinde höyükler, düz yerleşim yerleri ve tümülüsler yer almaktadır. Höyük üzerindeki eski köy 1983-1984 yıllarında bugünkü yerine taşınmıştır. Köy yerleşimi, höyüğün kuzeyinde kalan karayolu boyunca ve daha kuzeydeki yamaçlara doğru genişlemesini sürdürmüştür. Günümüzde Eskiyapar Köyü sakinleri ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlere devam etmektedir. Ayrıca birçok köy sakini yurtdışında çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Eskiyapar, bereketli toprakları, doğal yapısı ve sıcak insanlarıyla güzel bir Anadolu köyüdür. Köyde geleneksel yapının güçlü olduğu görülmektedir. Köyün “Kadın Ana”sı 104 yaşına rağmen geçmişle ilgili adetleri anlatarak, yerel yaşama ait ayrıntılı bilgiler verebilmektedir. Köy nüfusu ağırlıklı olarak orta yaş ve üstünden oluşmaktadır. Son yıllarda Servet Maden’in değerli çabaları ile köyün çevresinde gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetleri diğer köylere örnek olabilecek niteliktedir. Köyümüz sakinliği, yaz aylarındaki doğal ürünleri ile güzel bir ortam sağlamaktadır.

KAZILAR (Yapım Aşamasında)

2 010 yılında Bakanlar Kurulu’nun 30.06.2010 gün ve 2010/683 sayılı sayılı kararı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle yeniden başlayan “üçüncü dönem” kazıları, Ankara Üniversitesi, D.T.C.Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.İbrahim Tunç Sipahi başkanlığındaki bir ekiple yürütülmektedir.Höyükte KD,GD,GB ve KB olarak tanımlanan dört sektörde kazılara aşamalı olarak devam edilmesi planlanmıştır. Anadolu Medeniyetleri Müzesince sürdürülen ilk kazılar tarafımızdan Birinci Dönem kazıları, Çorum Müzesince yürütülmüş olan kazılar İkinci Dönem; ekibimizce 2010 yılından beri yürütülen kazılar ise Üçüncü Dönem kazıları olarak tanımlanmıştır. Çalışmalarda ve literatürde bu tanımlama kullanılmaktadır. 2010 ve 2014 kazıları KD sektöründe sürdürülmüştür. 2015 kazısına da aynı alanda ağırlıklı olarak devam edilecektir.  Kuzeyden başladığımız 10 m. genişliğindeki sondaj açmasının güneye doğru uzunluğu 100  metreye ulaşmıştır. 2010-2014 yıllarında KD sektörünün stratigrafisi büyük ölçüde belirlenmiş durumdadır. Birinci dönem kazılarında ortaya çıkarılmış olan kazı alanları, 2014 yılında yeniden düzenlenmiştir.

HÖYÜK VE TABAKALAŞIMI

Eskiyapar ovadan yüksekliği fazla olmayan tipik bir Orta Anadolu höyüğüdür. En yüksek noktasının kot değeri 960m olup yoldan yüksekliği ise 12 m’dir. Doğu-Batı yönünde 280m , Kuzey-Güney yönünde ise 320 m’dir. Ankara ve Çorum Müzeleri tarafından sürdürülen kazılar sırasında höyüğün stratigrafisi genel hatlarıyla belirlenlenmiştir. Ancak bu çalışmalar höyüğün üzerindeki köy yerleşimi nedeniyle kısıtlı alanlarda sürdürülebilmiştir. Söz konusu çalışmalarda Eski Tunç Çağı’ndan itibaren günümüze kadar kesintisiz yerleşim sıralaması belirlenmiştir. W.Orthmann 1964 yılında höyükte bulduğu bir parçaya dayanarak Kalkolitik Çağ’ın varlığını vurgulamıştır. Kazılar sırasında Eski Tunç Çağı, Hitit’in tüm safhaları, Demir Çağı tabakaları tespit edilmiştir. 2014 kazısı itibariyle KD sektöründe 7 seviye netleşmiştir. Bunlardan en alttaki 7 seviye Eski Tunç Çağı’nın son safhasına; 6. seviye M.Ö.II. bin yıla geçiş ve ilk aşamalarına; 5, 4 ve 3, Eski Hitit Çağı’na; 2. seviye Orta Hitit Çağı’na; 1. seviye ise Demir Çağı’na aittir. Bu kesimde Hitit İmparatorluk Çağı seviyesi büyük ölçüde tahrip olmuş durumdadır. Bu sıralama höyüğün her yerinde aynı değildir. Devam eden kazıların sonuçlarına göre genel ve kalıcı bir stratigrafi açıklanacaktır.

 

HARİTA
Eskiyapar Höyük, Sungurlu Alaca yolu üzerinde Alaca-Hüseyinabad Ovası’nda, Alaca’nın 5 km batısında, kara yolunun güneyindedir. Çevresindeki üç önemli merkeze hâkim bir yerde geçiş noktasındadır: Boğazköy’e 20.7 km, Alaca Höyük’e 10.5 km ve Ortaköy’e 42 km uzaklıktadır.  

 

Paylaşımını ve İlgisini Esirgemeyen Kişi ve Kuruluşlara
Teşekkür Ediyoruz. Tıklayınız.