KiAYisel Akademik Bilgiler

DoAYum Yeri ve YA�lA�:A�Ankara 1959.

A�lkA�AYretim:A�A�Ankara Sarar A�lkokulu

Orta A�AYretim:A�Ankara A�zel YA?kseliAY Koleji

Lisans:

Ankara A?niversitesi, Dil ve Tarih – CoAYrafya FakA?ltesi, Arkeoloji BA�lA?mA?, Protohistorya ve A�nasya Arkeolojisi Anabilim DalA� 1980-1984.

YA?ksek Lisans:

Ankara A?niversitesi, Dil ve Tarih – CoAYrafya FakA?ltesi, Arkeoloji BA�lA?mA?, Protohistorya ve A�nasya Arkeolojisi Anabilim DalA�. Tez konusu:A�

M.A�. II. Binin A�kinci YarA�sA�nda Orta Anadolu’da SA?s EAYyasA�” 1986.

Doktora:

Ankara A?niversitesi, Dil ve Tarih – CoAYrafya FakA?ltesi, Arkeoloji BA�lA?mA?, Protohistorya ve A�nasya Arkeolojisi Anabilim DalA�. Tez Konusu:

M.A�. II. Binde Orta Anadolu’da Madeni Kaplar” 1993.

Akademik Atanma ve YA?kselmeler:

Ankara A?niversitesi, Dil ve Tarih – CoAYrafya FakA?ltesi, Arkeoloji BA�lA?mA?, Protohistorya ve A�nasya Arkeolojisi Anabilim DalA�’nda:

“AraAYtA�rma GA�revlisi” 1987

“YardA�mcA� DoA�ent” 1993

“DoA�ent” 2001

KATILDIAzI KAZI VE ARAAzTIRMALAR:

NiAYde PA�narbaAYA� HA�yA?k KazA�sA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� 1982

NiAYde KA�AYk HA�yA?k KazA�sA� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� 1983

Kayseri KA?ltepe KazA�sA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�1984-2004

Tokat MaAYathA�yA?k KazA�sA� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�1984

Kayseri Karakuyu Hitit BarajA� KazA�sA� A� A� A�1988-89

YA?RA?TTA?AzA? KAZI VE ARAAzTIRMALAR:

A�ankA�rA� A�orum A�lleri YA?zey AraAYtA�rmasA� A� 1996-2012

HA?seyindede KazA�sA� (Tayfun YA�ldA�rA�m’la) 1997-2003

FatmaA�ren KazA�sA� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� 2003-2004

BoyalA� HA�yA?k KazA�sA� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� 2004-2008

Eskiyapar KazA�sA� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�2010-

www.eskiyapar.net

A�A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�A� A� A� A�A�

KOMA�SYON, KURUL VE A�DARA� GA�REVLERA� VE DA�AzER A?YELA�KLER:

A.A?.,D.T.C.FakA?ltesi, FakA?lte Kurulu Yrd.DoA�.Temsilcisi (TamamlandA�)

A.A?.,D.T.C.F., FakA?lte Kurulu DoA�ent Temsilcisi,A�A�(TamamlandA�)

A.A?., D.T.C.FakA?ltesi YA�netim Kurulu DoA�entA�A?yesi (TamamlandA�)

Adana KA?ltA?r VarlA�klarA� Koruma Kurulu A?yesi

EskiAYehir KA?ltA?r VarlA�klarA� Koruma Kurulu A?yesiA�

Samsun KA?ltA?r VarlA�klarA�nA� Koruma Kurulu A?yesi

TA?rk EskiA�aAY Bilimleri EnstitA?sA? Muhabir A?yesi

Hitit A?niversitesiA�A�orum Hitit AraAYtA�rmalarA� Merkezi, DanA�AYma Kurulu A?yesi

A.A?., D.T.C.F., Dekan YardA�mcA�lA�AYA� 2013


DERGA�LERDE YAYIN KURULU, DANIAzMA KURULU A?YELA�AzA�:

TA?rk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, YayA�n Kurulu A?yesi

Anadolu/Anatolia Dergisi YayA�n Kurulu A?yeliAYi

A.A?., D.T.C.F. Dergisi YayA�n Kurulu A?yeliAYi

TA?BA-AR Dergisi DanA�AYma Kurulu A?yeliAYi

 


SEMPOZYUM, TOPLANTI, KONFERANS, KONGRE, PANEL A�ALIAzTAY:

*A�oruma��un UluslararasA� Hitit Fuar ve Festivali kapsamA�nda dA?zenlenen a�?Hitit Panelia�? nde konuAYmacA�.

* a�?HA?seyindedea�� den Hitit Tasvir SanatA� A�A�in Yeni Bir Sahnea�?A�A�

V. UluslararasA� Hititoloji Kongresi Bildirileri,A�A�2005.a�?A�

A�orum Gazeteciler Cemiyeti’nde “Tarih, KA?ltA?r, Turizm ve BasA�n” Konulu Panel, A�Turgut A�zal A�AY Merkezi ToplantA� Salonu, 04.04.2006.

http://www.cgcd.org/haber_goster.asp?SID=13&ID=101

*a�?Erken Hitit A�aAYA�nda HA?seyindede ve A�evresia�?

XV. TA?rk Tarih KongresiA�11-15 EylA?l 2006,A�Ankara 2006 A� A�

*”Eski YakA�ndoAYua��da KA?ltA?rel ve Sosyal GeliAYmelerin IAYA�AYA�nda Yasa KavramA�a�?,A�

“EskiA�aAYlarda Anadolua��da Hukuk” Paneli, Ankara Barosu, Hukuk MA?zesiA�2007.

*a�?Anadolu UygarlA�AYA�ndan Zengin Bir Kesit: Hititlera�?

ODTA? MezunlarA� DerneAYi,a�?16 KasA�m 2007.A�

*”A�oruma��un BatA�sA�nda M.A�. II. Bin YerleAYimleri

7. UluslararasA� Hititoloji Kongresi, 25-29 AAYustos 2008, Anitta Otel HattuAYili Salonu, A�orum 29 AAYustos 2008.A�

 

*”2011 YA�lA� Eskiyapar KazA�sA�a�?

2 A�orum KazA� ve AraAYtA�rmalarA� Sempozyumu,A�A�orum MA?zesi, 26 EylA?l 2011.

http://www.corumkulturturizm.gov.tr/TR/dosya/1-283616/h/sempozyumprogram.pdf

*”A�orum A�ankA�rA� A�lleri YA?zeye AraAYtA�rmasA�” baAYlA�AYA� ile A�KA?ltA?r ve Turizm BakanlA�AYA� UluslararasA� KazA� AraAYtA�rma ve Arkeometri Sepozyum’unda 1997- 2011 yA�llarA�ndaki sunumlar, T.YA�ldA�rA�m ile birlikte; (son beAY yA�l T.Sipahi).

*”HA?seyindede Tepesi KazA�sA�“, “FatmaA�ren HA�yA?k KazA�sA�“, “BoyalA� HA�yA?k” ve “Eskiyapar KazA�sA�” A�alA�AYmalarA�A�Turizm BakanlA�AYA� UluslararasA� KazA� AraAYtA�rma ve Arkeometri Sepozyum’undaA�1998-2011 yA�llarA�nda sunulmuAYtur (HA?seyindede; T.YA�ldA�rA�m ile birlikte)

*a�?Hitit KA?ltA?r ve SanatA�a�?

Gaziantep Belediyesi, “HattuAYa Paneli” nde konuAYmacA�,A�25 MayA�s 2012

www.haberler.com/gaziantep-te-hattusa-paneli-duzenlendi-3655900-haberi/

*a�?Hitit A�aAYA�nda BoyalA� HA�yA?k ve Eskiyapara�?

A�orum ValiliAYi, Hitit A?niversitesi.

A�orum MA?zesi,A�23.Mart.2012

http://www.corumkulturturizm.gov.tr/tr/dosya/1-284945/h/hitit

*”TepebaAY HA�yA?AYA? ve Kentsel SA�T AlanA� SaAYlA�klaAYtA�rmasA� A�alA�AYtayA�”A�nda konuAYmacA�.

BA?yA?kAYehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim BA?rosu (KUDEP) Azube MA?dA?rlA?AYA?, Seyhan Oteli, AdanaA�24 Azubat 2012

http://www.kozan.bel.tr/?/haberler/baskanimiz-adana-da-kozan-i-anlatti

*a�?2011 YA�lA� Eskiyapar KazA�sA�a�?

30 MayA�s 2012A�KA?LTA?R VE TURA�ZM BAKANLIAzI

KA?ltA?r VarlA�klarA� ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?

34. UluslararasA� KazA�, AraAYtA�rma ve ArkeometriA�Sempozyumu,A�

28 MayA�s-1 Haziran 2012, A�orum

http://www.ukaas.hitit.edu.tr/program.pdf

 

*a�?2011 YA�lA� A�ankA�rA� ve A�orum illeri YA?zey AraAYtA�rmasA�a�?

30 MayA�s 2012,A�KA?LTA?R VE TURA�ZM BAKANLIAzI

KA?ltA?r VarlA�klarA� ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?

34. UluslararasA� KazA�, AraAYtA�rma ve Arkeometri

Sempozyumu, 28 MayA�s-1 Haziran 2012, A�orum

http://www.ukaas.hitit.edu.tr/program.pdf

*”2012 YA�lA� KazA�larA�nA�n IAYA�AYA�nda Eskiyapar”,

Arkeoloji BA�lA?mA? KazA� ve AraAYtA�rmalarA� ToplantA�sA� (2013),

A.A?., D.T.C.F. 2013.

*a�?2012 Eskiyapar KazA�sA�a�?

KA?LTA?R VE TURA�ZM BAKANLIGI

KA?ltA?r VarlA�klarA� ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?

35. UluslararasA� KazA�, ArastA�rma ve Arkeometri Sempozyumu

27-31 MayA�s 2013,MuAYla SA�tkA� KoA�man A?niversitesi

AtatA?rk KA?ltA?r Merkezi,A�MuAYla,A�28.MayA�s.2013.

http://www.ukaas.mu.edu.tr/belgeler/sem2013pr_tr.pdf

 

 

*a�?Eskiyapar KazA�larA�a�?

A�stanbul A?niversitesi, Edebiyat FakA?ltesi

Arkeoloji BA�lA?mA?,A�Protohistorya ve A�nasya Arkeoloji A.B.DalA�.

30.Nisan.2013

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/protohistorya/?p=6692

* “2013 YA�lA� KazA�sA�nA�n IAYA�AYA�nda Eskiyapar HA�yA?k A?zerinde Genel Bir DeAYerlendirme“, 4. A�orum KazA� ve AraAYtA�rmalar Sempozyumu, 06 AralA�k 2013 A�orum.

*”Anadolu’da GA�danA�n 3500 YA�llA�k GeA�miAYi”,A�

A�ukurova A?niversitesi, GA�da MA?hendisliAYi BA�lA?mA?, 4. Geleneksel GA�dalar Sempozyumu’nda AA�A�lA�AY KonferansA�, 17.Nisan.2014, Adana.

*”2013 A�alA�AYmalarA� IAYA�AYA�nda Eskiyapar KazA�larA�“,

Ankara A?niversitesi, Dil ve Tarih-CoAYrafya FakA?ltesi, Arkeoloji BA�lA?mA? Sempozyumu (12-13 MayA�s 2014).

2013 YA�lA� Eskiyapar KazA�sA�”,

KA?ltA?r VarlA�klarA� ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?

36. UluslararasA� KazA�, AraAYtA�rma ve Arkeometri Sempozyumu,

02-06 Haziran 2014, Zeugma Mozaik MA?zesi

*”A�Eskiyapar KazA�larA� ve Son BuluntularA�”

9. Hititoloji Kongresi,

1 – 5 EylA?l 2014, A�orum Hitit A?niversitesi.

*”Eskiyapar’dan Hitit Arkeolojisine Yeni KatkA�lar”,

XVII. TA?rk Tarih Kongresi, 15-18 EylA?l, Ankara Ticaret OdasA� Congresium.


YAYINLAR (Bilimsel Makaleler, Bildiriler, PopA?ler nitelikte ve alanla ilgili yazA�lar; yA�llara gA�re sA�ra numarasA�yla verilmiAYtir.)

 

(1)A�A�orum Hitit GA?nleri Gezi Rehberi, 17-18 Temmuz 1993

Mimarlar OdasA� Ankara Azubesi, Ankara 1994

 

(2) TunA� Sipahi,

a�?KA?ltepea��den Sepet Kulplu Madeni Bir Kapa�?, Ankara A?niversitesi, Dil ve Tarih-CoAYrafya FakA?ltesi Dergisi Cilt: XXXVII- SayA� 1-2, 711-718,A�1995.

(3) TunA� Sipahi

a�?Eski TunA� A�aAYA�nda Orta Anadolu BA�lgesi Madeni A�AYneleria�?, Ankara A?niversitesi, Dil ve Tarih-CoAYrafya FakA?ltesi Dergisi Cilt: XXXVII- SayA� 1-2, 693-710,A�1995.

(4) TunA� Sipahi Tayfun YA�ldA�rA�m

a�?1996 YA�lA� A�orum BA�lgesi YA?zey AraAYtA�rmalarA�a�?,A�A�T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�XV.AraAYtA�rma SonuA�larA� ToplantA�sA� II. Cilt, 19-40,A�1998.

(5) A�smet Ediz- A�nder A�pek- TunA� Sipahi- Tayfun YA�ldA�rA�m

a�? YA�rA?klA?/ HA?seyindede Kurtarma KazA�sA�a�? T.C. KA?ltA?r bakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA? IX. MA?ze Kurtarma KazA�larA� Semineri, 189-198,A�1999

valtrex buy on line in us. (6) TunA� Sipahi- Tayfun YA�ldA�rA�m

a�?1997 YA�lA� A�orum BA�lgesi YA?zey AraAYtA�rmalarA�a�? T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�XVI.A�AraAYtA�rma SonuA�larA� ToplantA�sA� I. Cilt, 433-450,A�1999.

(7) TunA� Sipahi- Tayfun YA�ldA�rA�m

a�?1998 YA�lA� A�orum BA�lgesi YA?zey AraAYtA�rmasA�a�?A�A�T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�17.A�AraAYtA�rma SonuA�larA� ToplantA�sA� 2. Cilt, 31-40,A�2000.

(8) TunA� Sipahi- Tayfun YA�ldA�rA�m- A�smet Ediz

a�? 1998 YA�lA� YA�rA?klA?/ HA?seyindede KazA�sA�a�?, T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�21.A�KazA� SonuA�larA� ToplantA�sA� 1. Cilt, 349-358,A�2000.

(9) TunA� Sipahi

a�?BabakA�y MezarlA�AYA�ndan Bir Grup Yortan seramiAYia�?, Anadolu Medeniyetleri MA?zesi 1999 YA�llA�AYA�, 93-110,A�2000.

(10) TunA� Sipahi

a�?Eine althethitische Reliefvase vom HA?seyindede Tepesia�? Istanbuler Mitteilungen, 63-65,A�2000.

(11) TunA� Sipahi

a�? New Evidence from Anatolia Regarding Bull-Leaping Scenes in the Art of the Aegean and the Near East a�? Anatolica Annuaire International Pour Les Civilisations Dea��l asie Anterieure, No: XXVII, 107-125,A�2001.

(12) Tayfun YA�ldA�rA�m TunA� Sipahi

a�?YA�rA?klA?/HA?seyindede KazA�sA� 1999: Mimari ve KA?A�A?k Buluntulara�?, Anadolu Medeniyetleri MA?zesi 2000 YA�llA�AYA� , 312-341,2001.

(13) TunA� Sipahi- Tayfun YA�ldA�rA�m

a�? 1999 YA�lA� A�orum YA�resi YA?zey AraAYtA�rmasA�a�?A�A�T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA? 18. AraAYtA�rma SonuA�larA� ToplantA�sA� 2. Cilt, 101-112,A�2001.

(14) TunA� Sipahi- Tayfun YA�ldA�rA�m

A�a�?1999 YA�lA� YA�rA?klA?/HA?seyindede KazA�sA�a�? T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�22.A�KazA� SonuA�larA� ToplantA�sA� 1. Cilt, 349-354,A�2001.

(15) TunA� Sipahi- Tayfun YA�ldA�rA�m

A�a�? 2000 YA�lA� HA?seyindede Tepesi KazA�larA�a�?, T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�23.A�KazA� SonuA�larA� ToplantA�sA� 2. Cilt, 257-264,A�2002.

(16) TunA� Sipahi- Tayfun YA�ldA�rA�m

a�? 2001 YA�lA� YA�rA?klA?/HA?seyindede Tepesi KazA�sA�a�? T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�24.A�KazA� SonuA�larA� ToplantA�sA� 2. Cilt, 259-266,A�2003.

(17) TunA� Sipahi

a�? 2001 YA�lA� A�orum ve A�ankA�rA� BA�lgeleri YA?zey AraAYtA�rmasA�a�? T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�20.AraAYtA�rma SonuA�larA� ToplantA�sA� 2. Cilt, 275-284,A�2003.

(18) TunA� Sipahi

a�? 2002 YA�lA� HA?seyindede KazA�sA�a�? T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�25.A�KazA� SonuA�larA� ToplantA�sA� 2.Cilt, 179-186,A�2004.

(19) Tayfun YA�ldA�rA�m TunA� Sipahi

a�?2002 YA�lA� A�orum ve A�ankA�rA� A�lleri YA?zey AraAYtA�rmasA�a�?, T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�21.AraAYtA�rma SonuA�larA� ToplantA�sA� 2. Cilt, 305-314,A�2004.

(20) TunA� Sipahi- Tayfun YA�ldA�rA�m

a�?ArchA�ologie anatolienne une nouvelle dA�couverte hittitea�? ORIENT EXPRESS, SayA�:2, 36-39, 2003.)

(21) TunA� Sipahi

a�?2003 YA�lA� HA?seyindede-FatmaA�ren KazA�sA�a�? T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�26. KazA� SonuA�larA� ToplantA�sA� 2. Cilt, 271-280,A�2005.

(22) TunA� Sipahi -TayfunA�A�YA�ldA�rA�m

a�?2003 YA�lA� A�orum ve A�ankA�rA� A�lleri YA?zey AraAYtA�rmasA�a�?,A�T.C. KA?ltA?r bakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�22.AraAYtA�rma SonuA�larA� ToplantA�sA� 2. Cilt, 353-364-350,A�A�2005.

(23) TunA� Sipahi- Tayfun YA�ldA�rA�m

a�?HA?seyindedea�? Arkeo Atlas YaAYayan GeA�miAYin Dergisi, SayA�:3, 53,A�2004.

(24) TunA� Sipahi

A�a�?HA?seyindedea�� den Hitit Tasvir SanatA� A�A�in Yeni Bir Sahnea�?A�A�V. UluslararasA� Hititoloji Kongresi Bildirileri,A�A�2005.

(25) TunA� Sipahi, A�smet Ediz

“Eski Hitit A�aAYA�’nda BoyalA� HA�yA?k ve A�evresi”, A�orum KA?ltA?r Sanat 4, 2-6.

(26) TunA� Sipahi

A�a�?2004 YA�lA� FatmaA�ren KazA�sA�a�? T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�27.A�KazA� SonuA�larA� ToplantA�sA� 1. Cilt, 445-456,A�2006.

(27) TunA� Sipahi

a�?YA�rA?klA? HA?seyindede A�evresinde Yeni A�alA�AYmalara�?, Ankara Anadolu Medeniyetleri MA?zesi 2005 YA�llA�AYA�, 313-338,A�2006.

(28) TunA� Sipahi- A�smet Ediz

a�? 2005 YA�lA� BoyalA� HA�yA?k KazA�sA�a�? T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�28.A�KazA� SonuA�larA� ToplantA�sA� 2. Cilt, 481-492,A�2007.

(29) TunA� Sipahi- Tayfun YA�ldA�rA�m

a�? 2005 YA�lA� A�orum, A�ankA�rA� A�lleri YA?zey AraAYtA�rmasA�a�?, T.C. KA?ltA?r bakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA? 24. AraAYtA�rma SonuA�larA� ToplantA�sA� 2. Cilt, 335-350,A�2007.

(30) TunA� Sipahi

a�?2006 YA�lA� BoyalA� HA�yA?k KazA�sA�a�?, T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�29.A�KazA� SonuA�larA� ToplantA�sA� 3. Cilt, 505-514,A�2008.

(31) TunA� Sipahi Tayfun YA�ldA�rA�m

a�?2006 YA�lA� A�orum-A�ankA�rA� A�lleri YA?zey AraAYtA�rmasA�a�?,A�A�T.C. KA?ltA?r bakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA? 25.AraAYtA�rma SonuA�larA� ToplantA�sA� 3. Cilt, 277-298,A�2008.

(32) TunA� Sipahi

a�?HA?seyindede Vazosua�?, AktA?el Arkeoloji 7, 66-73,A�2008.

(33) TunA� Sipahi

a�?Eski YakA�ndoAYua��da KA?ltA?rel ve Sosyal GeliAYmelerin IAYA�AYA�nda Yasa KavramA�a�?, EskiA�aAYlarda Anadolua��da Hukuk 1, Ankara Barosu, Hukuk MA?zesi, 38-49,A�2008.

(34) TunA� Sipahi

a�?2007 YA�lA� BoyalA� HA�yA?k KazA�sA�a�?, T.C. KA?ltA?r BakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�30.A�KazA� SonuA�larA� ToplantA�sA� 2. Cilt, 177-188,A�2009.

(35) Tayfun YA�ldA�rA�m TunA� Sipahi

a�?2007 YA�lA� A�orum ve A�ankA�rA� A�lleri YA?zey AraAYtA�rmasA�a�?, T.C. KA?ltA?r bakanlA�AYA� AnA�tlar ve MA?zeler Genel MA?dA?rlA?AYA?A�26.AraAYtA�rma SonuA�larA� ToplantA�sA� 3. Cilt, 91-106,A�2009.

(36) B.Salih, T.Sipahi, E.Oybak DA�nmez

a�?Ancient nigella seeds from BoyalA� HA�yA?k in North-central Turkeya�?, Journal of Ethnopharmalogy 124, 416-420,A�2009.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874109003353

http://ac.els-cdn.com/S0378874109003353/1-s2.0-S0378874109003353-main.pdf?_tid=ece57eee-e87a-11e2-bf67-00000aab0f01&acdnat=1373362723_6e91041ebb96681500c878d1514d3772

(37) TunA� Sipahi, Tayfun YA�ldA�rA�m

a�?HA?seyindedea�?, Anadolua��nun Arkeoloji AtlasA�, Tarih A�ncesinden Demir A�aAYA�a��na,(Arkeoatlas 2001/01),A�A�286-287.

(38) TunA� Sipahi

a�?A�oruma��un BatA�sA�nda Hitita��lere Ait Yeni YerleAYimlera�?, VII. UluslararasA� Hititoloji Kongresi Bildirileri, II.Cilt,A�A�725-736,2010.

(39) TunA� Sipahi

A�a�?Erken Hitit A�aAYA�nda HA?seyindede ve A�evresia�?, XV. TA?rk Tarih Kongresi, 1. Cilt, 87-96,A�2010.

(40) TunA� Sipahi

a�?2008 YA�lA� BoyalA� HA�yA?k KazA�sA�a�?, 31. KazA� SonuA�larA� ToplantA�sA� (25-29 MayA�s 2009) Denizli, 31/4, AnkaraA�2010, 287-300.

(41)A�A�TunA� Sipahi, Tayfun YA�ldA�rA�m

a�?2008 YA�lA� A�ankA�rA� A�orum A�lleri YA?zey AraAYtA�rmasA�a�?,A�A�27.AraAYtA�rma SonuA�larA� ToplantA�sA� 25-29 MayA�s 2009, 27/3, Ankara,2010,A�A�447-460.

(42) TunA� Sipahi

a�?Eskiyapar KazA�larA�a�?, 1. A�orum KazA� ve AraAYtA�rmalarA� Sempozyumu, 79-92,A�2011.

(43) Tayfun YA�ldA�rA�m, TunA� Sipahi

a�?Kabartma VazolarA�nda MA?zik Tasvirleria�?, TA?rkiyea��de MA?zik KA?ltA?rA?, T.C. BaAYbakanlA�k, AtatA?rk KA?ltA?r, Dil ve Tarih YA?ksek Kurumu, AtatA?rk KA?ltA?r Merkezi yayA�nA� 401, Ankara,A�2011. 99-108.

(44) Tayfun YA�ldA�rA�m, TunA� Sipahi

a�?2009 YA�lA� A�ankA�rA� A�orum YA?zey AraAYtA�rmasA�a�?,A�28.AraAYtA�rma SonuA�larA� ToplantA�sA� 25-29, 2010, 27/3, Ankara,A�2011, 39-54.

(45) TunA� Sipahi

a�?Yeniden BaAYlayan Eskiyapar KazA�larA� A?zerine Bir DeAYerlendirmea�?, (baAY makale)A�A�TA?rk EskiA�aAY Bilimleri EnstitA?sA?, Haberler Dergisi 33, A�stanbul,A�2012, 1-7.

(46) TunA� Sipahi

a�?Eskiyapar, Anadolua��nun TarA�mcA� Toplumua�?, AktA?el Arkeoloji 26, 102-103,A�2012.

(47)A�TunA� Sipahi

a�?BoyalA�a��dan Bir Grup Hitit Ritonua�?,A�Prof.Dr.UAYur Silistreli AnA� KitabA�,A�Anadolu, Ek Dizi (BaskA�da),A�2012.

(48) TunA� Sipahi

a�?BoyalA� HA�yA?k (2004-2008), Dil ve Tarih-CoAYrafya FakA?ltesi 75. YA�l ArmaAYanA�, Arkeoloji BA�lA?mA? TarihA�esi ve KazA�larA� (1936-2011), (DTCF, Arkeoloji ArmaAYan), Ed. O.BingA�l vd.,A�Ankara,A�2012, 103-110.

(49) TunA� Sipahi, Tayfun YA�ldA�rA�m

a�?2010 YA�lA� A�ankA�rA� A�orum A�lleri YA?zey AraAYtA�rmasA�a�?, AraAYtA�rma SonuA�larA�, 23-28 MayA�s 2011, Malatya, 29/3, Ankara,A�2012, 201-214.

(50) TunA� Sipahi

a�?Eskiyapar (1945, 1968-1982, 1989-1992, 2010-), DTCF Arkeoloji ArmaAYanA�, AnkaraA�2012, 115-120.

(51) TunA� Sipahi

a�?FatmaA�ren (2003-2004)a�?, DTCF Arkeoloji ArmaAYanA�, AnkaraA�2012, 121-126.A�A�A�A�A�A�

(52) TunA� Sipahi (Derleyen)

a�?Karakuyu Hitit BarajA� (1988-89)a�?, DTCF Arkeoloji ArmaAYanA�, AnkaraA�2012, 175-178.

(53) Tayfun YA�ldA�rA�m & TunA� Sipahi

a�?HA?seyindede Tepesi (1997-2003)a�?, DTCF Arkeoloji ArmaAYanA�, AnkaraA�2012, 157-164.

(54) TunA� Sipahi

a�?Eskiyapar KazA�sA�, 2010a�?, KazA� SonuA�larA� ToplantA�sA�,A�A�23-28 MayA�s 2011, Malatya, 33/3, Ankara,A�2012, 515-529.

(55) TunA� Sipahi

“2011 YA�lA� Eskiyapar KazA�sA�a�?, 2 A�orum KazA� ve AraAYtA�rmalarA� Sempozyumu, 45-62,A�2013.

(56) TunA� Sipahi

“Eskiyapar”, Hititler/Hittites, YKY, 240-251.

(57) TunA� Sipahi

“BoyalA� HA�yA?k ve A�evresi”, Hititler/Hittites, YKY, 252-263.

(58) TunA� Sipahi

“An addition to Hittite Relief-Vase Art: A “Bull-Headed Man” Design From Eskiyapar”,A�Arkeoloji ve Sanat 145, 1-10.

(59) TunA� Sipahi

“Son YA�llardaki BuluntularA�n IAYA�AYA�nda Eski Hitit KabartmalA� VazolarA� A?zerine DeAYerlendirmeler”,A�A�Anadolu (basA�mda).

(60) TunA� Sipahi

“Eski Hitit A�aAYA�’nda Eskiyapar”, 3. A�orum KazA� AraAYtA�rma ToplantA�sA�,A�

(61) TunA� Sipahi

“BoyalA� HA�yA?k ve Eskiyapar KazA�larA�”, A�orum ValiliAYi, A�l KA?ltA?r Turizm MA?dA?rlA?AYA? yayA�nA� kitabA�nda alt baAYlA�k.